U OKRUGU VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD 15 OSOBA, PREMINUO JEDAN PACIJENT U OB PIROT

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 15 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga, saop{teno je iz ZZJZ. Testi­ran­jem je virus potvr|en kod 10 oso­ba iz Piro­ta, jedne iz Dim­itro­vgra­da, 2 osobe iz Babu{nice i dve iz Bele Palanke. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­min­uo je jedan paci­jent u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju. U ovoj ustanovi trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 16 bolesni­ka. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas su posla­ta 24 brisa. Pre­ma podaci­ma ZZJZ u kovid amublan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 98 pre­gle­da, od toga 36 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao nesug­r­na ali sta­bil­na, a u Beloj Palan­ci ‚Piro­tu i Babu{nici kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je. Epi­demi­olozi ka‘u da je intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji umeren i da se epidemiolo{ka situaci­ja mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo po{tovanjem mera pre­ven­ci­je i masovnom vakci­naci­jom. Pre­ma podaci­ma ZZJZ od po~etka vakci­naci­je do 15 sati danas u okrugu je vakcin­isano 5.356 oso­ba — u Piro­tu 3.536, u Dim­itro­v­gradu 702, u Babu{nici 494 i u Beloj Palan­ci 624.