SVI PUTNI PRAVCI NA TERITORIJI PIROTA PROHODNI

Svi put­ni prav­ci na ter­i­tori­ji Piro­ta su pro­hod­ni izjavio je za TV Pirot Vido­jo Pana­jo­tovi}, pomo}nik gradona~elnika Pirot. Neosporno je ka‘e Pana­jo­tovi} da na prole}e tre­ba radi­ti na sanaci­ji kriti~nih ta~aka na pute­vi­ma I mosti­ma koji su o{te}eni tokom popla­va po~etkom januara.