RETROSPEKTIVA SAJMOVA PEGLANE KOBASICE

Prvi Sajam pirotske peglane koba­sice, odr‘an je 2013. godine. Nje­mu su prethod­i­la 2 Svet­s­ka prven­st­va u proizvon­ji ovog delikate­sa. ko su bili pobed­ni­ci Saj­mo­va i ko je sve pose­tio ovu najve}u gas­tronom­sku man­i­festaci­ju u regionu, vide}ete u nared­nim minutima.