POJAČANA KONTROLA POLICIJE

Upra­va saobra}ajne poli­ci­je u nared­nom peri­o­du poja~a}e kon­trolu otkri­van­ja prekr{aja upravl­jan­ja vozilom posle iste­ka roka va‘enja reg­is­tra­cione nalep­nice, saop{teno je iz MUP‑a. Za ovaj prekr{aj predvi|ene su i nov~ane kazne.