NOVI RE@IM RADA DZ PIROT I VAKCINACIJA

Zbog sman­jen­ja bro­ja poten­ci­jal­ni kovid pacijenata,ali I velikog anga‘ovanja ekipa ove ustanove na vakci­naci­ji stanovni{tva stru~ni kolegi­ju ove ustanove doneo je odluku o uvo|enju novog re‘ima rada svo­jih ambu­lan­ti. Ambu­lan­ta Tijabara pono­vo posta­je kovid ambulanta.