ZZJZ: JOŠ 10 POZITIVNIH NA KORONA VIRUS U OKRUGU

Jo{ 10 oso­ba u Pirot­skom okrugu lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno na virus korona,poslednji su podaci ZZJZ i toč: 7 iz Piro­ta, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Babu{nice. U Ni{ na anal­izu posla­to je 28 bri­se­va. U Op{toj bol­ni­ci Pirot u posled­n­ja 24 sata pre­minu­la je jed­na oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Danas je nalo‘ena mera ku}ne izo­lacije za 18 lica,a ukin­u­ta za 14 oso­ba. U kovid ambu­lan­ti tokom ju~era{njeg dana obavl­jeno je 98 pregleda:28 prvih i 70 kon­trol­nih .U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 17 bolesni­ka( 10 iz Piro­ta, 1 oso­ba iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 2 iz Bele Palanke). Po{tujte mere poru~uju iz Zavoda.

Jo{ 1.839 novoobolelih od korona virusa u Srbiji 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata od 11.442 testi­rane osobe, virus korona potvr|en je kod 1.839 lju­di. Pre­minu­lo je 20 oso­ba od posled­njeg izve{taja. Hos­pi­tal­i­zo­vana je 4.281osoba. Na res­pi­ra­tori­ma su 164 pacijenta. 

Do sada vakcinu prim­i­le 4.474 osobe u Pirot­skom okrugu 

Vakcinu pro­tiv virusa korona u Pirot­skom okrugu od po~etka masovne imu­nizaci­je danas do 13 sati, prim­i­lo je 5.010 oso­ba, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot U Piro­tu je do sada vakcinu prim­i­lo 3.232-oje lju­di, u Dim­itro­v­gradu 643, Babu{nici 477 i Beloj Palan­ci 567 oso­ba. Navode da je izuzetno dobar odziv gra|ana za imu­nizaci­ju.