SLUŽBA KUĆNE NEGE I LEČENJA

Slu‘ba ku}ne nege i le~enja Doma zdravl­ja Pirot o~ekuje instruk­ci­je Min­istarst­va zdravl­ja za orga­ni­zo­van­je vakci­naci­je paci­je­na­ta pro­tiv virusa korona na terenu. Na~elnica ove slu‘be, dr Jas­mi­na Simovi}, isti~e da se vakci­naci­ja ne preporu~uje bolesnici­ma ~iji je imu­ni sis­tem zbog hroni~nih bolesti kom­pro­mi­to­van, ve} da bi tre­ba­lo da vakcinu prime ~lanovi nji­hove porodice, kako bi ih za{titili.