OVE GODINE OPREMANJE DEPOA U GALERIJI

Prob­lem ure|enja pros­to­ra za ~uvan­je sli­ka u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” nada­ju se da }e biti re{en u godi­ni obele‘avanja 40 god­i­na rada i pos­to­jan­ja. Novom depou za ~uvan­je umetni~kih dela iz fon­da Galer­i­je nedosta­ju adek­vatne police za slike.