OBJAVLJENA DVA POZIVA PROGRAMA SWISS PRO

Objavl­je­na su dva jav­na pozi­va pro­gra­ma Swiss PRO s cil­jem podr{ke lokalnim zajed­ni­ca­ma u ubla‘avanju uti­ca­ja krize zbog pan­demi­je kovi­da. Za oba pozi­va izd­vo­jeno je 435.000 evra. Ukup­no }e biti finasir­a­no do 30 projekata.