NIJE POZNATO DA LI ĆE OVE GODINE BITI MEĐUNARODNOG FOLKLORNOG FESTIVALA

Da li }e u Piro­tu ovog leta biti odr‘an Me|unarodni folk­lorni fes­ti­val, jo{ uvek nije poz­na­to. I uko­liko epidemiolo{ka situaci­ja tada bude povolj­na, neizves­no je da li }e biti ispun­jeni svi uslovi za orga­ni­zaci­ju ove velike man­i­festaci­je u Pirotu.