KAKO PADAVINE UTIČU NA OZIME USEVE

Pre­ma pro­ce­na­ma stru~njaka u jan­u­aru je palo oko 250 litara vodenog talo­ga po metru kvadrat­nom. Kako je to utica­lo na ozime useve gostuju}i u jutarn­jem pro­gra­mu gov­o­rio je save­to­davac u PSS Sr|an Vidanovi}.