POVEĆAN BROJ KORISNIKA SOCIJALNE POMOĆI

Cen­tar za soci­jal­ni rad u Piro­tu bele‘i bla­gi porast bro­ja porod­i­ca koris­ni­ka nov~ane soci­jalne pomo}i. Min­u­la god­i­na bila je puna iza­zo­va koje je namet­nu­la epi­demi­ja virusa korona. Zbog toga je uspostavl­jen novi na~in rada sa koris­nici­ma koji se pri­men­ju­je i ove godine.