PIROT MEĐU NAJUSPEŠNIJIM GRADOVIMA U PRIKUPLJANJU JEDINICA KRVI

Zavod za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a orga­ni­zo­vao je danas u Piro­tu jo{ jed­nu akci­ju dobro­voljnog davan­ja krvi. Pre­ma podaci­ma Crvenog krs­ta Srbi­je, Pirot se posled­njih god­i­na izd­va­ja kao jedan od najuspe{nijih grado­va u priku­pl­jan­ju jedini­ca krvi.