EKIPE KOMUNALCA NA TERENU

Sve ekipe JP Komu­nalac su na terenu. Od jutros se ~isti grad, pute­vi ka seli­ma i nekat­e­gorisani pute­vi, ka‘e direk­tor ovog preduze}a Boban Toli}.