PRIZNANJE FUDBALSKOM SAVEZU GRADA PIROTA

Fud­bal­s­ki savez Gra­da Piro­ta dobio je priz­nan­je Pouz­dana orga­ni­zaci­ja 2020. Priz­nan­je je dodelila Me|unarodna bonitet­na ku}a Com­pa­ny Wall Busi­ness koja je rad pirot­skog saveza u pro{loj godi­ni oce­ni­la najvi{om ocenom.