VELIKO INTERESOVANJE GRAĐANA ZA VAKCINACIJU

Od po~etka imu­nizaci­je u okrugu do danas u 16 sati vakcinu pro­tiv Kovida19 prim­i­lo je 1.760 lju­di. Zavod za javno zdravl­je Pirot vakcine dobi­ja na dnevnom nivou.