ULOGA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Kada potra‘ite neku infor­ma­ci­ju od organa javne vlasti i ne dobi­jete odgov­or ili dobi­jete neki od odgov­o­ra kojim niste zado­voljni mo‘ete se obrati­ti Pov­ereniku za infor­ma­ci­je od javnog zna~aja i za{titu podata­ka o li~nosti. Ovo je samosta­lan i neza­v­isan dr‘avni organ. U na{oj zemlji pos­to­ji od 2004. godine. Pov­erenik Milan Mari­novi} podse}a na jedan od cil­je­va nove Strate­gi­je reforme javne uprave i ka‘e da ‘eli da ova insti­tu­ci­ja u budu}nosti omogu}i svi­ma koji tra‘e infor­ma­ci­je da br‘e i lak{e do njih do|u, a da organi vlasti rade trans­par­ent­ni­je. U pro­ce­su reforme javne uprave, podr{ku radu neza­v­is­nih tela daje u kon­ti­nu­ite­tu i Evrop­s­ka unija.