U OKRUGU JOŠ 8 OSOBA POZITIVNO NA VIRUS KORONA

Virus korona danas je potvr|en kod jo{ 5 oso­ba iz Piro­ta i 3 osobe iz Bele Palanke. 

Na PCR anal­izu posla­ta su 24 uzor­ka iz okruga. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 23 bolesni­ka: 12 iz Piro­ta, 3 iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu je nesig­ur­na ali sta­bil­na, u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Apelu­ju da je i dalj enophod­no po{tovanje pre­ven­tivnih mera. 

Novi ter­mi­ni testi­ran­ja u ZZJZ

U ZZJZ svakog radnog dana obavl­ja se uzorko­van­je za PCR testi­ran­je u 8 sati, za brze serolo{ke testove iz krvi od 10, a za brzi anti­gen test u 11 sati u kovid ku}ici. Sub­otom je tako|e omogu}eno uzi­man­je bri­se­va za PCR testi­ran­je. Od 8 sati je uzi­man­je uzo­ra­ka za PCR, a u 9 krvi za serolo{ki brzi test. 

U Srbi­ji jo{ 1.709 obolelih od Kovida19

U posled­n­ja 24 sata Kovid19 potvr|en je kod jo{ 1.709 gra|ana Srbi­je. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 19 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 4.731 bolesnik. Na res­pi­ra­toru je 161 pacijent.