POČINJE POSTAVLJANJE SUŠILICA U DOMAĆINSTVIMA POGOĐENIM POPLAVAMA

Posle popla­va koje su zade­sile Pirot­s­ki okrug, sprovo­di se sanaci­ja objeka­ta koji su bili poplavl­jeni. Za pomo} Piro}ancima ~ija su doma}instva pogo|ena poplava­ma nabavl­jeno je 110 su{ilica za pros­tori­je u koje je pro­dr­la voda. Crveni krst Srbi­je donirao je 10 su{ilica, a 100 je Grad­skoj upravi za pomo} ugro‘enima ust­pi­la human­i­tar­na orga­ni­zaci­ja ”Adra”. Danas je po~elo postavl­jan­je prvih su{ilica u doma}instvima u Pirotu.