ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTRANE NEPOGODE U 20 OPŠTINA

Vla­da je donela odluku o proglaš{enju ele­men­tarne nepogode u 20 op{ština Srbi­je u koji­ma su zbog obil­nih ki{a i popla­va, stradali bro­jni objek­ti i infra­struk­tu­ra. Me|u nji­ma su Pirot, Babu{nica, Bela Palan­ka i Dimitrovgrad. 

Tom odlukom bi}e pokrenut meh­a­nizam Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma za upu}ivanje pomo}i za obnovu o{te}enih porodi~nih stam­benih objeka­ta u svo­ji­ni gra|ana, objeka­ta javne namene u javnoj svo­ji­ni i infrastrukture. 

Vla­da je obezbe­di­la i 600 mil­iona dinara za obnovu komu­nalne infra­struk­tutre i vodotoko­va o{te}enih u poplava­ma u junu pro{le godine koja }e biti dis­tribuirana preko jedini­ca lokalne samouprave. 

Pre­ma re~ima zameni­ka gradona~elnika Piro­ta Milo{a Coli}a, formi­rane su komisi­je koje na terenu pro­cen­ju­ju {tetu na javn­im i objek­ti­ma u pri­vat­nom vlasni{tvu. Posle anal­ize o stan­ju na terenu }e biti obave{tena Kance­lar­i­ja za upravl­jan­je javn­im ulaganjima.