HUMANITARNA AKCIJA ZA POMOĆ PORODICAMA SA DECOM U SELIMA

Kolo ‘ena Srpske desnice u Piro­tu orga­ni­zo­va­lo je human­i­tar­nu akci­ju pomo}i u garder­o­bi porodica­ma sa decom u selima. 

Akci­ju su podr‘ali odbornik Srpske desnice Ninoslav ]iri}, pot­predsed­ni­ci Milan Petro­vi} iz Piro­ta i Suzana Sta­menkovi} iz Ni{a.

Pre­ma re~ima predsed­nice Kola ‘ena Bran­kice Kosti} ovom akci­jom ‘ele da pomognu porodica­ma sa decom u seli­ma koja ne zive u istim uslovi­ma kao nji­hovi vr{njaci u gradu.