GALERIJA OVE GODINE OBELEŽAVA 40 GODINA RADA I POSTOJANJA

Galer­i­ja ”^edomir Krsti}” ove godine obele‘ava 40 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Godi{njica }e biti obele‘ena bro­jn­im izlo‘bama. Do 9. feb­ru­ara pose­ti­o­ci mogu vide­ti dela iz fon­da Galerije.