DOLAZAK NA VAKCINACIJU PO POZIVU IZ KOL CENTRA

Iz Gradske uprave mole gra|ane da na zakazanu vakci­naci­ju preko e‑portala dolaze na punk­tove i po sat­ni­ci koja }e im biti saop{tena u tele­fon­skom pozivu volon­tera iz Pirota. 

Dan pre zakazane imu­nizaci­je, posle 18 sati, bi}e svi poz­vani i informisani na koji punkt i u koje vreme tre­ba da se jave, navo­di se u saop{tenju koor­di­na­torke dolas­ka na vakci­naci­ju Gra­da Piro­ta dr Milene Dimitrijevi}.