ZZJZ: U OKRUGU JOŠ 11 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Jo{ 11 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga poz­i­tivno je na virus korona,pokazuju posled­nji podaci ZZJZ: 7 iz Piro­ta, 1 iz Bele Palanke i 3 iz Dim­itro­vgra­da. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” posla­to je jo{ 9 bri­se­va. Svi kod kod kojih je virus potvr|Žen testi­ran­jem su u kuĐ}noj ili bolni~koj izolaciji.Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 22 lica,a ukin­u­ta za 17. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 20.januara pre­gledano je 120 paci­je­na­ta. Prvih pre­gle­da je 24 ‚a kon­trol­nih 96. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i smrt­nih isho­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 19 bolesni­ka( 10 iz Pirota,3 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Bele palanke i 3 iz Babu{nice).Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je vanred­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je, u Dim­itro­v­gradu je nesig­ur­na ali sta­bil­na, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Apelu­ju na po{tovanje mera prevencije.