VIDEO KONFERENCIJA O PROSTORNOM PLANU GRADA PIROTA

Za ponedel­jak 25. jan­u­ar zakazana je video kon­fer­en­ci­ja o Pros­tornom planu gra­da Piro­ta. Pre­ma re~ima Slavi{e Svi­laro­va, direk­to­ra JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, ako se posle video kon­fer­en­ci­je usa­glase svi detalji i Komisi­ja resornog min­istart­va da poz­i­tivno mi{ljenje Pros­torni plan gra­da Piro­ta bi}e spre­man za usvajanje.