PREMIJERA PREDSTAVE ”MILICA OD PEPELA”

Nova pred­sta­va Nar­o­dnog pozori{ta Pirot pod nazivom ”Mil­i­ca od pepela” pre­mi­jer­no je odi­grana sino} na sceni pirot­skog pozori{ta. Komad je ra|en po tek­stu Valen­tine Velkove u re‘iji Davi­da Ali}a. Ovo je mod­er­na verz­i­ja poz­nate bajke ”Pepelju­ga”.