MASOVNA IMUNIZACIJA NA PUNKTOVIMA NA ZATVORENOM BAZENU

Dru­gog dana masovne vakci­naci­je u Piro­tu na punk­tovi­ma na Zatvorenom bazenu vakcin­isano je oko 400 gra|ana. Ju~e je u ambu­lan­ta­ma Doma zdravl­ja vakcin­isano 200 gra|ana. Grad­s­ka upra­va sprovo­di imu­nizaci­ju u skladu sa uput­stvi­ma Min­istarst­va dr‘vne uprave i lokalne samouprave, a pre­ma instruk­ci­ja­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od kojih svakog dana dobi­ja­ju spiskove pri­javl­jenih za vakcinaciju.