U TOKU IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA

U toku je izra­da Plana razvo­ja Piro­ta u nared­nih sedam god­i­na. Zbog aktuelne situaci­je sas­tan­ci stru~njaka uklju~enih u izradu ovog doku­men­ta se odr‘avaju onlajn.