OD SUTRA VAKCINACIJA NA PUKTOVIMA NA ZATVORENOM BAZENU

Na osnovu instruk­ci­ja Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave i Insti­tu­ta za javno zdravl­je Batut u Piro­tu su oforml­jeni punko­tovi za masovnu vakci­naci­ju gra|ana pro­tiv virusa kovid 19. Gra|ani }e sutra vakcinu mo}i da prime na jed­nom od tri punk­ta na Zatvorenom bazenu.