JOŠ 10 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU

Virus korona potvr|en je danas kod jo{ 7 oso­ba iz Piro­ta i 3 iz Bele Palanke. U Op{toj bol­ni­ci Pirot je od posled­i­ca infek­ci­je pre­min­uo jedan paci­jent. Na PCR anal­izu danas je poslat 21 bris iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 19 bolesni­ka. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i smrt­nih isho­da, ka‘u iz Zavo­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu je nesig­ur­na ali sta­bil­na, u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. I dal­je je neophod­no po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera, apelu­ju epidemiolozi.