VUČIĆ: VAKCINACIJA OD PRESUDNOG ZNAČAJA 19012021

Masov­na imu­nizaci­je je veo­ma va‘na, rekao je predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} po zavr{etku sed­nice Oper­a­tivnog {taba za vakci­naci­ju. Navo­di da je vakci­naci­ja od pre­sudnog zna~aja za ekonomi­ju i ‘ivot­ni stan­dard gra|ana.