TOPLANA PLANIRA PROŠIRENJE SKADA SISTEMA 19012021

JP Grad­s­ka toplana, kao i celokup­no poslovno okru‘enje radi u ote‘anim uslovi­ma koje je namet­nu­la epi­demi­ja korona virusa. Uprkos tome, Toplana radi nes­metano, sa dovoljno sred­sta­va. U planu je i pro{irenje ska­da sistema.