PODELJENO 15 TABLET RAČUNARA DECI BEZ RODITELJSKOG STARANJA 19012021

Gradona~elelnik Piro­ta i direk­tor­ka Cen­tra za soci­jal­ni rad danas su uru~ili 15 tablet ra~unara staratelji­ma dece bez roditel­ja. Ovim je zavr{ena akci­ja dodele pomo}i Gradske uprave Pirot od nov­ca koji je umesto za proslavu Nove godine i Dana gra­da pre­na­men­jen u human­i­tarne svrhe.