POČINJE VAKCINACIJA GRAĐANA U PIROTU

Gra|ani koji su prim­ili obave{tenje za vakci­naci­ju pro­tiv virusa korona za sutra bi}e vakcin­isani u ambu­lan­ta­ma Tijabara i Tigar i Med­i­ci­ni rada u pirot­skoj bol­ni­ci, saop{teno je iz Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Doda­ju da }e gra|ani i tele­fonom biti obave{teni o ter­min­i­ma vakci­naci­je po utvr|enom rasporedu. 

Punkt za masovnu vakci­naci­ju na zatvorenom bazenu funkcionisa}e od ~etvrt­ka. Imu­nizaci­ju }e obavl­jati tri ekipe. Na taj na~in }e biti omogu}en ve}i pro­tok lju­di i plani­ra­no real­i­zo­van­je vakci­naci­je, navo­di se u saopŠ{ten­ju.

Pozi­va­ju gra|ane da se u {to ve}em bro­ju pri­jave za imu­nizaci­ju kako bi svi zajed­no doprineli spre~avanju {iren­ja virusa. navode iz [taba.