OPŠTA BOLNICA PIROT POSTEPENO IZLAZI IZ KOVID SISTEMA1901202

Na sas­tanku direk­to­ra kovid bol­ni­ca u Min­istarstvu zdravl­ja, data je instruk­ci­ja da okru‘ne bol­nice u skladu sa aktuel­nom epidemiolo{kom stiuaci­jm, poste­peno izlaze iz kovid sis­tema. Sman­ju­je se broj pre­minulih od kovi­da u okrugu, a primetan je i pad bro­ja prvih pre­gle­da u Op{toj bol­ni­ci Pirot.