NABALJENO 100 SUŠILICA ZA POPLAVAMA UGROŽENE GRAĐANE 19012021

Grad­s­ka upra­va Pirot uz pomo} human­i­tarne orga­ni­zaci­ja Adra i Piro}anca Neman­je Bori~i}a nabav­i­la je 100 su{ilica za pomo} gra|anima koji su pretr­peli {tete u poplava­ma. Ve} od sutra pravi}e se spisak gra|ana koji­ma }e biti ustu­pljen­je stu{ilice na kori{}enje i to po pri­or­ite­ti­ma, ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}.