CRVENI KRST OBEZBEDIO POMOĆ ZA POPLAVLJENE 19012021

Crveni krst Srbi­je uputio je pomo} za stanovni{tvo pogo|eno poplava­ma na ter­i­tori­ji neko­liko op{tina i grado­va, me|u koji­ma su Bela Palan­ka i Pirot.