ZIMSKA SLUŽBA KOMUNALCA SPREMNA ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Zim­s­ka slu‘ba Komu­nal­ca, u pot­punos­ti je sprem­na za sne‘ne padavine, ka‘e direk­tor ovog javnog preduze}a Boban Toli}. Osvr­n­uo se i na poplave koje su zade­sile Pirot­s­ki okrug.