U OKRUGU POZITIVNE JOŠ 23 OSOBE NA COVID-19, PREMINULA JEDNA OSOBA IZ PIROTA

Pre­ma podaci­ma ZZJZ reg­istrovane su jo{ 23 osobe poz­i­tivne na kro­na virus sa podru~ja Pirot­skog okru­ga, od toga 10 oso­ba je iz Piro­ta, 3 su iz Dim­itro­vgra­da, 6 je iz Babu{nice i 4 iz Bele Palnke. Jed­na oso­ba iz Piro­ta pre­minu­la je u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju. U ovoj ustanovi trenut­no se na le~enju naze 22 paci­jen­ta. Na PCR anal­izu danas je iz ZZJZ posla­to 28 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Tokom viken­da u Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu obavl­jeno je 138 pre­gle­da — 30 prvih i 108 kon­trol­nih, navo­di se u saop{tenju. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta, intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je umeren, ali se pro­cen­ju­je da je broj zara‘enih sedam do deset puba ve}i od bro­ja oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem, ka‘u stru~njaci. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtro­v­gradu je nesig­ur­na, ali sta­blna, dok se u Beloj Palan­ci, Babu{nici i Piro­tu pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

Novi ter­mi­ni testi­ran­ja u ZZJZ

Iz ZZJZ saop{tavaju da u ovoj zdravstvenoj ustanovi svakog radnog dana obavl­ja uzorko­van­je za PCR testi­ran­je u 8 sati, za brze serolo{ke testove iz krvi od 10, a za brzi anti­gen test u 11 sati u kovid ku}ici. Sub­otom se tako|e uzi­ma­ju bri­se­vi za testi­ran­je — od 8 sati za PCR, a u 9 je uzorko­van­je krvi za serolo{ki brzi test. 

U Srbi­ji 1.578 novoobolelih, pre­minu­la 21 osoba

U Srbi­ji je od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­la jo{ 21 oso­ba, a reg­istrovano je 1.578 novozara‘enih u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 9.040 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 182 paci­jen­ta, dok je ukup­no na bolni~kom le~enju 5.214 oso­ba. Na sutra{njoj sed­ni­ci republi~kog Kriznog {taba bi}e anal­izirana aktuel­na epidemiolo{ka situaci­ja i mere koje su na snazi.