JERMA ODNELA TERASU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ”KAFANICA OPANČIĆ”

Izli­van­je reka, o{tetilo je bro­j­na doma}instva, ali i u ugos­titeljske objek­te. Izme{tanje Jerme iz kori­ta, naprav­i­lo je {tetu vlas­niku Kafan­ice Opan~i} Neboj{i Pan~i}u. Ovaj ugos­titeljs­ki objekat nalazi se u kan­jonu Jerme, u selu Trn­s­ki Odor­ov­ci. [teta se pro­cen­ju­je na oko 3000 evra. Zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}, obi{ao je lokaci­je pored Jerme. Na svu sre}u, nije pri~injena veli­ka {teta na mobilijarima.