ZZJZ: JOŠ 9 OSOBA POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU, PREMINULE TRI OSOBE U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot reg­istrovano je jo{ 9 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Pirot­skom okrugu (Pirot 6, Dim­itro­v­grad 1, Bela Palan­ka 1 i Babu{nica 1). U posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minule su tri osobe: dve osobe iz Piro­ta i jed­na od Dim­itro­vgra­da. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” poslat je 21 uzo­rak. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 25 lica,a ukin­u­ta za 17. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 126 pre­gle­da od kojih 30 prvih i 96 kon­trol­nih. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i smrt­nih isho­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 28 bolesni­ka ( 16 iz Piro­ta, 3 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice, 3 iz Bele Palanke). Iz Zavo­da podse}aju da se inten­zitet prenosa virusa poste­peno sman­ju­je i da je i dal­je neo­hod­no pridr‘avati se propisanih mera pre­ven­ci­je. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu je nesigurna,ali stabilna,dok se u Beloj Palan­ci, Piro­tu i Babu{nici osen­ju­je se kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom stabilizacije.

Jo{ 1.851 oso­ba zara‘ena viru­som korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od 10.961 testiranog,kod 1.751 osobe je potvr|eno pris­ust­vo virusa korona. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 5.409 bolesni­ka. Na res­pi­ra­tori­ma je 196 paci­je­na­ta. Pre­minu­la je 21 osoba.