RADNIČKI O TRANSFERU KAMENOVIĆA 15012021

U pros­tori­ja­ma FK Radni~ki danas je odr‘ana kon­fer­en­ci­ja za nov­inare na kojoj se gov­o­rilo o trans­feru Piro}anca Dim­itri­ja Kamenovi}a iz ^ukari~kog u rim­s­ki Lacio.