PIROTSKI OKRUG POSETIO DIREKTOR SRBIJAVODA 15012021

Podru~ja pogo|ena poplava­ma u Pirot­skom okrugu pose­tio je direk­tor JP ”Srbi­javoda Goran Puzovi}. Sa gradona~elnikom Piro­ta dogov­oreni su dalji koraci u sanaci­ji kriti~nih ta~aka u pirot­skom kraju.