PIROT UKLJUČEN U IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA POGRANIČNOG REGIONA 15012021

Pirot je me|u lid­er­i­ma prekograni~ne sarad­nje. Do sada su real­i­zo­vani bro­jni pro­jek­ti iz razli~itih oblasti. Priprema­ju se novi. Pred novi poziv za real­izaci­ju ovakvih pro­jeka­ta, radi se strate­gi­ja razvo­ja pograni~nog regiona. U izradu ovog doku­men­ta uklju~en je i Grad Pirot.