DUNAV OSIGURANJE POKRIVA ŠTETE OSIGURANICIMA 15012021

I ove godine sve­do­ci smo velik­ih popla­va koje su usled obil­nih padavina zade­sile stanovni{tvo. Izli­van­ja bujič~nih i drugih vodotoko­va iza­z­vala su {tete na porodi~nim ku}ama i stam­ben­im zgradama. Kako naprav­i­ti kolek­tivni ugov­or ~iji bi nosi­lac bila lokalna samoupra­va za TV Pirot gov­ori direk­tor­ka fil­i­jale Dunav osig­u­ran­ja u Piro­tu, Maria Stankovi}.