ALEKSANDRA JOVANOVIĆ OD USPEŠNOG BANKARA DO USPEŠNIJE PREDUZETNICE 1501202

Alek­san­dra Jovanovi} se goto­vo 2 deceni­je bav­i­la bankarstvom. Od pre 2 mese­ca krenu­la je u pri­vatne vode. Otvo­rila je restoran brze hrane Urnebes u cen­tru grada.