ŽIRO RAČUN ZA UPLATU POMOĆI ZA UGROŽENE

Za pomo} gra|anima koji su pretr­peli {tete u poplava­ma Grad­s­ka upra­va Pirot otvo­rila je dinars­ki i devizni ra~un na koje zain­tereso­vani mogu da uplate pomo}. 

Broj dinarskog ‘iro ra~una je : 840–0000003094740-69. Pri­malac: Grad Pirot Svrha uplate: Donaci­ja za pomo} ugro‘enom stanovni{tvu i otk­lan­jan­je posled­i­ca poplava.

Broj deviznog ra~una je :840–0000000187770-97 Pri­malac je tako|e Grad Pirot, a svrha uplate: Donaci­ja za pomo} ugro‘enom stanovni{tvu i otk­lan­jan­je posled­i­ca poplava.