ZIMSKA REZIDBA I PRIHRANA VOĆNJAKA 20210113

Mete­o­rolozi za kraj ove nedel­je najavlju­ju ose­tan pad tem­per­a­ture koja }e kako ka‘u stru~najci pogodovati vo}nim zasadi­ma. Vo}are u nared­nom peri­o­du o~ekuje zim­s­ka rezid­ba i prihrana vo}aka.