VLASNICI POPLAVLJENIH DOMAĆINSTAVA OČEKUJU POMOĆ LOKALNE SAMOUPRAVE 14012021

Mno­go je pozi­va na{oj redak­ci­ji od gra|ana koji su pretr­peli {tete od poplave. Vlas­ni­ci poplavl­jenih doma}instava o~ekuju pomo} od lokane samouprave. Na{a ekipa danas je obi{la doma}instva u naselju Rogoz.