UDRUŽENJE ”DOBRA VILA” POMAŽE UGROŽENIMA U POPLAVAMA 14012021

Human­i­tar­na orga­ni­zaci­ja ”Dobra vila za vas” iz Beogra­da koja ima svo­je ogranke u Piro­tu i Beloj Palan­ci orga­ni­zo­vala je akci­ju priku­pl­jan­ja pomo}i za gra|ane ugro‘ene u poplava­ma. Pomo} koja je priku­pl­jan­ja za dva dana namen­je­na je za 50 najugro‘enijih pozod­i­ca u okrugu.